odpisy

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 08.11.2002 20:59


odpisy

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 11.11.2002 12:08


Obecně U majetku dlouhodobé povahy nelze celkové výdaje na jeho pořízení promítnout do nákladů jednorázově v roce pořízení, ale jeho hodnota je snižována postupně. Postupné (měsíční, roční) snižování hodnoty dlouhodobého majetku v souvislosti s jeho používáním se nazývá odpisování. Odpisování je prováděno podle zákona o účetnictví (účetní odpisy) a podle zákona o dani z příjmu (daňové odpisy). Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky, postup výpočtu daňových odpisů je vymezen zákonem o daních z příjmů. Odpisy pohledávek viz heslo pohledávky, opravné položky. Účetně Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se opotřebovává postupně a trvalé snížení hodnoty majetku se vyjadřuje formou odpisů do nákladů za účetní období nebo jednotlivé měsíce. Účetní odpis je rozpuštění výdajů na pořízení dlouhodobého majetku (jeho historické ceny) do nákladů účetního období tak, aby byla zachována zásada věcné a časové souvislosti s dosaženými výnosy téhož období. Odpisy za celou dobu užívání majetku jsou zachyceny narůstajícím způsobem jako oprávky. Odpisy musí být vypočteny a zaúčtovány do nákladů minimálně při účetní závěrce, obvykle jsou vypočteny na jednotlivé měsíce a stejně tak i účtovány. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Kromě trvalého snížení hodnoty dochází i k přechodnému snížení hodnoty majetku, které je možné vyjádřit v účetnictví prostřednictvím opravné položky, jejíž tvorba je však daňově neuznatelným nákladem (viz daňový, nedaňový). Odpisový plán Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitropodnikovou směrnicí o odpisování - odpisovým plánem. Věcnou část odpisového plánu tvoří soupis odpisovaného majetku pro dané účetní období včetně jeho plánovaných přírůstků a úbytků, a je proto využitelná i pro stanovení daňových odpisů, pro sestavení plánu oprav a při vytváření rozpočtu tvorby rezerv na opravy hmotného majetku, navazuje na příslušné syntetické účty a analytické účty, současně tento plán podléhá ověření při inventarizaci. Metodickou část odpisového plánu tvoří metody, sazby a doba odpisování. Při tvorbě odpisového plánu musí účetní jednotka dodržovat tyto zásady: ? odpisovat lze maximálně do výše vstupní ceny majetku uvedené v účetnictví (a tím i výše odpisové základny, ze které se odpisy počítají), ? dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje s ohledem na opotřebení odpovídající běžným podmínkám jeho používání, ? doba účetního odpisování by se neměla výrazně odchylovat od předpokládané doby upotřebitelnosti tohoto majetku, ? postup a metody odpisování nesmí být měněny v průběhu účetního období; pokud bude fyzické nebo morální opotřebení postupovat výrazně rychleji (pomaleji) než byl předpoklad, je možné po inventarizaci zkrátit (prodloužit) dobu odpisování pro následující účetní období, ? neodpisují se pozemky, umělecká díla a sbírky, dlouhodobý finanční majetek, protože se jedná o majetek, který se používáním nespotřebovává, neodpisuje se také dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, jehož pořízení bylo financováno z členského podílu nebo obdobným plněním, pokud neslouží k podnikání a další majetek podle branného a autorského zákona, ? pro drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek platí, že dobu a způsob odpisování si stanoví účetní jednotka; tyto odpisy jsou podle ZDP užity i pro daňové účely, ? vymezit okamžik uvedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku do užívání tzn. zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy, např. stavebními, ekologickými, požárními, bezpečnostními a hygienickými. Kdo odpisuje Kdo účetně odpisuje a jaký druh majetku: ? účetní jednotka - majetek, ke kterému má vlastnické právo, - nehmotný majetek, k němuž nabyla právo užívání od jiné osoby, ?nájemce - najatý majetek podle § 28 odst. 2 ZDP ve znění platném do 31. 12. 2000, tj. soubor movitých a nemovitých věcí najatých jako celek, pokud na něj bylo převedeno právo odpisování (platí pouze do konce roku 2005, a to jen pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2000), - najatý podnik nebo jeho část na základě smlouvy o nájmu podniku dle § 488b a násl. ObchZ, pokud se tak pronajímatel s nájemcem ve smlouvě dohodli (účinnost počínaje 1. 1. 2001), - technické zhodnocení, které provedl na najatém majetku, pokud pronajímatel toto technické zhodnocení neodpisuje a dal nájemci k odpisování písemný souhlas, - technickou rekultivaci na pozemcích jiné osoby, ? dlužník - vypůjčený majetek na základě smlouvy o výpůjčce, i když vlastnictví k předmětu převodem práva přešlo na věřitele v důsledku zajištění závazku, ? kupující - nakupovaný movitý majetek, i když vlastnické právo k majetku na kupujícího přechází až zaplacením a do nabytí vlastnictví kupující majetek pouze užívá (pozor daňové odpisy až do zaplacení a přechodu vlastnictví uplatňuje prodávající). ? spoluvlastník - majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý ze svého vlastnického podílu. (Dlouhodobý hmotný majetek ve vlastnictví a spoluvlastnictví bytových družstev, jehož pořízení bylo financováno z členského podílu nebo obdobným plněním, pokud neslouží k podnikání, se neodpisuje. Zahrnutí nemovitosti do obchodního majetku se rozumí zahrnutí celé nemovitosti a u podílového spoluvlastnictví nemovitosti zahrnutí její části ve výši spoluvlastnického podílu. Přitom není rozhodující, zda vložená nemovitost je zčásti nebo celá používána pro podnikání nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost.) Na způsobu pořízení závisí i ocenění dlouhodobého majetku (dále viz heslo oceňování). Metody účetních odpisů Teoreticky přicházejí v úvahu tyto základní metody pro stanovení účetních odpisů: I. časové odpisy a) lineární, b) zrychlené ? stupňovité odpisy, ? metoda sumace čísel, ? metoda zmenšujícího se základu, ? metoda s přechodem na lineární odpisování, c) progresivní odpisy, II. výkonové odpisy a) podle počtu výkonových hodin, b) podle množství produkce, III. jiný způsob odpisování Ten existuje např. u základního stáda, tažných zvířat, majetku ve spoluvlastnictví atd. I. časové odpisy ad I. a) Lineární odpisy Patří mezi nejjednodušší. V každém účetním období se odpisuje rovnoměrně stejná neměnná částka.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď