"ucelova zarizeni" - uvedeno v pokynu D-190 …

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 26.09.2002 15:02


"ucelova zarizeni" - uvedeno v pokynu D-190 (Ministerstvo financi) k § 26 zákona, co tento pojem zahunuje. Lze naleznout v zakonech nebo ve vyhlaskach presnou definici ? Dekuji

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 30.09.2002 11:02


ő 26 ZDP: (1) Odpisy se stanovˇ pro Łźely tohoto z kona podle ő 30, 31 nebo ő 32 z hmotn?ho majetku, s vějimkou uvedenou v ő 27, (2) Hmotněm majetkem se pro Łźely tohoto z kona rozumˇ a) samostatn? movit? vŘci, popýˇpadŘ soubory movitěch vŘcˇ se samostatněm technicko-ekonomickěm urźenˇm, jejich§ vstupnˇ cena (ő 29) je vyççˇ ne§ 40 000 Kź a majˇ provoznŘ-technick? funkce delçˇ ne§ jeden rok, b) budovy, domy a byty nebo nebytov? prostory vymezen? jako jednotky zvl çtnˇm pýedpisem,28d) c) stavby, s vějimkou 1. provoznˇch d?lnˇch dŘl, 2. drobněch staveb na pozemcˇch urźeněch k plnŘnˇ funkcˇ lesa, slou§ˇcˇch k zajiçśov nˇ provozu lesnˇch çkolek nebo k provozov nˇ myslivosti, pokud jejich zastavŘn  plocha nepýesahuje 30 m2 a věçku 5 m,28e), 3. oplocenˇ slou§ˇcˇho k zajiçśov nˇ lesnˇ věroby a myslivosti, kter? je drobnou stavbou,29) d) pŘstitelsk? celky trvalěch porost? s dobou plodnosti delçˇ ne§ týi roky vymezen? v odstavci 9, e) z kladnˇ st do a ta§n  zvˇýata,20) f) jině majetek vymezeně v odstavci 3. Hmotněm majetkem pro Łźely tohoto z kona vçak nejsou z soby. Za samostatn? movit? vŘci se pova§ujˇ tak? věrobnˇ zaýˇzenˇ, jako§ i zaýˇzenˇ a pýedmŘty slou§ˇcˇ k provozov nˇ slu§eb (věkon?) a Łźelov  zaýˇzenˇ a pýedmŘty, kter  s budovou nebo se stavbou netvoýˇ jeden funkźnˇ celek, i kdy§ jsou s nˇ pevnŘ spojeny. Souborem movitěch vŘcˇ se samostatněm technicko-ekonomickěm urźenˇm se rozumˇ dˇlźˇ ź st věrobnˇho źi jin?ho celku. Soubor movitěch vŘcˇ je nutn? evidovat zvl çś tak, aby byly zajiçtŘny pr?kazn? technick? i hodnotov? Łdaje o jednotlivěch vŘcech zaýazeněch do souboru, urźenˇ hlavnˇho funkźnˇho pýedmŘtu a o vçech zmŘn ch souboru (pýˇr?stky, Łbytky) vźetnŘ Łdaj? o datu zmŘny, rozsahu zmŘny, vstupnˇch cen ch jednotlivěch pýˇr?stk? nebo Łbytk?, celkov? ceny souboru vŘcˇ a d le ź stky odpis? vźetnŘ jejich zmŘn vyplěvajˇcˇch ze zmŘny vstupnˇ ceny souboru movitěch vŘcˇ. Soubor movitěch vŘcˇ se zaýazuje do odpisov? skupiny podle hlavnˇho funkźnˇho pýedmŘtu. K ő 26 z kona, D-190 1. Věrobnˇmi zaýˇzenˇmi, zaýˇzenˇmi a pýedmŘty k provozov nˇ slu§eb (věkon?), Łźelověmi zaýˇzenˇmi a pýedmŘty, kter? jsou samostatněmi movitěmi vŘcmi i pýesto, §e jsou pevnŘ spojeny s budovou nebo se stavbou, jsou zejm?na stroje, pýˇstroje, zaýˇzenˇ, konstrukce a pýˇsluçn? technologick? rozvody, napý.: * zaýˇzenˇ větopen - kotelen ( stýedotlakěch, vysokotlakěch, parnˇch, horkovodnˇch) a věmŘnˇkověch stanic pro pr?myslovou věrobu tepla a d le věmŘnˇkověch stanic uvedeněch v bodŘ 2, * strojnˇ zaýˇzenˇ źerpacˇch stanic vźetnŘ jejich podzemnˇch a nadzemnˇch n dr§ˇ, stanic ropněch produkt?, * strojnˇ zaýˇzenˇ pýeźerp vacˇch a źisticˇch stanic Łpraven vod, źisticˇch a redukźnˇch stanic a zaýˇzenˇ na źiçtŘnˇ odpad? vźetnŘ mŘýenˇ, regulace, d lkov?ho ovl d nˇ, * po§ rnŘ bezpeźnostnˇ zaýˇzenˇ a ochrann? syst?my, kter  jsou instalov na na technologickěch zaýˇzenˇch; zabezpeźovacˇ zaýˇzenˇ a bezpeźnostnˇ zaýˇzenˇ vźetnŘ jejich signalizace v domech a budov ch (kromŘ rozvod? uvedeněch ve vysvŘtlivk ch k pýˇloze z kona obsa§en? v tomto pokynu), * zaýˇzenˇ pro mˇstnˇ rozhlas a źas (kromŘ rozvod?), * zabezpeźovacˇ zaýˇzenˇ leteck?, §elezniźnˇ a mŘstsk? kolejov? dopravy, * technologick? větahy, zdvihadla, eskal tory a pohybliv? chodnˇky, * zaýˇzenˇ mostověch kolejověch vah a mechanizovaněch věsypek, * kovov? konstrukce tاnˇch a vrtněch vاˇ, chemick?ho pr?myslu a pro obsluhu technologickěch zaýˇzenˇ, * zemŘdŘlsk  sila posklizĺov? Łpravy obilovin a jejich vybavenˇ a strojnˇ vybavenˇ sil pro dlouhodob? skladov nˇ, * skladov  a Łlo§n  zaýˇzenˇ pro mechanizovan? ukl d nˇ vźetnŘ manipulaźnˇch zaýˇzenˇ a reg l?, * stroje a zaýˇzenˇ v zemŘdŘlsk? věrobŘ, * strojnˇ zaýˇzenˇ dˇlen, laboratoýˇ a zkuçeben, * strojnˇ zaýˇzenˇ lanověch drah, ly§aýskěch vlek? apod. vźetnŘ d lkov?ho ovl d nˇ, * strojnˇ zaýˇzenˇ kalov?ho, olejov?ho, tukov?ho, źpavkov?ho, odpadov?ho apod. hospod ýstvˇ, odpopˇlkovacˇho zaýˇzenˇ, ods v nˇ zauhlov nˇ, zaýˇzenˇ kompresorověch a hydraulickěch stanic, * strojnˇ zaýˇzenˇ chladˇren a mrazˇren ve zvl çtnˇch prostor ch se strojovnou, * rozvodn  zaýˇzenˇ a osvŘtlenˇ technologickěch zaýˇzenˇ, * strojnˇ zaýˇzenˇ transformoven, mŘnˇren, spˇnacˇch stanic, n hradnˇ zdroje elektrick? energie vźetnŘ automatiky a akumul tor?, * automatizovan? syst?my technologickěch proces?, * zaýˇzenˇ pr?myslov? televize a dispeźerskěch zaýˇzenˇ vźetnŘ velˇn?, * zaýˇzenˇ spojověch zesilovacˇch stanic a telefonnˇch telekomunikaźnˇch Łstýeden, vysokofrekvenźnˇch a nˇzkofrekvenźnˇch telekomunikaźnˇch zaýˇzenˇ, zaýˇzenˇ pro datov? pýenosy, * strojnˇ zaýˇzenˇ rozhlasověch, televiznˇch, nahr vacˇch a filmověch studiˇ vźetnŘ osvŘtlovacˇch a technologickěch klimatizaźnˇch studiověch zaýˇzenˇ, zaýˇzenˇ vysˇlaź?, * zaýˇzenˇ kuchynˇ a věvaýoven pro veýejn? stravov nˇ vźetnŘ chladˇrensk?ho a mrazˇrensk?ho vybavenˇ, * strojnˇ zaýˇzenˇ barvˇren, źistˇren, pr delen, suç ren, mandloven , * strojnˇ zaýˇzenˇ kin, divadel, kulturnˇch dom? a zaýˇzenˇ, knihoven, archiv?, l znˇ, koupaliçś, stadion? a krematoriˇ, * strojnˇ zaýˇzenˇ meteorologickěch a navigaźnˇch stanic, * Łźelov  zaýˇzenˇ pro çkolstvˇ, vzdŘl nˇ, kulturu, sport a Łźelov  zaýˇzenˇ zdravotnickěch pracoviçś,


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď