Jak účtují státní fondy o veřejných sbírkách a…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 09.09.2002 14:32


Jak účtují státní fondy o veřejných sbírkách a jak zaúčtovat již přijaté finanční dary určené do veřejné sbírky, ale zaslané na běžný účet fondu?

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 10.09.2002 10:29


Státní fondy o veřejných sbírkách učtují podle pravidel rozpočtových či přízpěvkových organizací. Obecně Dar je ?něco?, co dárce bezplatně přenechává nebo slibuje obdarovanému. Předmětem daru mohou být peníze, věci movité, věci nemovité, práva, apod. Předmět daru není právními předpisy striktně vymezen. Darovací smlouva Darování se realizuje na základě darovací smlouvy, jež je upravena § 628 až 630 občanského zákoníku. Darovací smlouva patří mezi tzv. ?absolutní neobchody?, tzn. že darovací smlouva bude uzavřena podle uvedených ustanovení občanského zákoníku, i když smluvními stranami budou podnikatelé. Základní znaky darovací smlouvy: ? bezúplatnost, ?přenechání nebo slib něčeho na stranu D obdarovaného, ?příjem daru nebo slibu obdarovaným. Forma darovací smlouvy: ? povinně písemná jen tehdy, je-li předmětem daru nemovitost, nebo movitá věc (včetně peněz), nedojde-li k odevzdání věci při darování, ?v ostatních případech možná i ústní. Obecná právní úprava obsažená v občanském zákoníku je doplněna různými právními předpisy; jedná se např. o zákon o cenných papírech, upravující smlouvu o bezúplatném převodu cenného papíru. Tato smlouva se řídí úpravou darovací smlouvy vymezenou občanským zákoníkem, pokud ze zákona o cenných papírech nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného. Dělení darů Dary mohou být rozděleny do různých skupin či kategorií. Mezi nejčastější druhy dělení patří: 1. podle předmětu daru ? peněžitý dar ?nepeněžitý dar 2. podle vztahu k daru ? přijatý dar ?poskytnutý dar 3. z pohledu daně darovací ? podléhající dani darovací (tj. např. peněžitý dar ve výši 200 000 Kč poskytnutý právnické osobě) ?nepodléhající dani darovací (tj. např. bezúplatné nabytí majetku, které je považováno za příjem a je předmětem daně z příjmů) 4. z pohledu zákona o daních z příjmů ? přijaté dary podléhající dani z příjmů fyzických osob (tj. dary přijaté v souvislosti s výkonem závislé činnosti - viz § 6 ZDP nebo v souvislosti s podnikáním či s jinou samostatnou výdělečnou s účinností) ?přijaté dary nepodléhající dani z příjmů fyzických osob (např. dary v předcházející položce nevymezené a dále dary přijaté v souvislosti s těmito činnostmi - provozování školských a zdravotnických zařízení a provozování zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat) ?poskytnuté dary, které jsou daňovým nákladem (tj. bezúplatně poskytnutý reklamní nebo propagační předmět opatřený obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 200 Kč a zároveň není předmětem spotřební daně) ?poskytnuté dary, které nejsou daňovým nákladem (tj. ostatní dary v předcházející položce nevymezené) ?poskytnuté dary, které mohou být položkou snižující základ daně (upravuje § 15 odst. 8 a 9 a § 20 odst. 8 ZDP; jedná se např. o dar v hodnotě alespoň 2 000 Kč poskytnutý poplatníkem daně z příjmů právnických osob právnické osobě se sídlem na území ČR na financování vědy a výzkumu) ?poskytnuté dary, které nemohou být položkou snižující základ daně (tj. dary v předcházející položce nevymezené) 5. z pohledu zákona o dani z přidané hodnoty ? poskytnuté dary podléhající dani z přidané hodnoty (např. poskytne-li jako dar plátce daně předmět u něhož byl uplatněn při pořízení nárok na odpočet daně, pak při poskytnutí daru bude bezúplatné předání předmětu podléhat DPH, která bude vypočtena z ceny obvyklé poskytovaného předmětu) ?poskytnuté dary nepodléhající dani z přidané hodnoty (např. dar poskytnutý neplátcem DPH, či poskytnutý peněžitý dar) 6. z pohledu příjemce daru ? dary poskytnuté tuzemskému subjektu, ?dary poskytnuté zahraničnímu subjektu. Účetně Z účetního pohledu je zásadní dělení darů na přijaté a poskytnuté. Přijaté dary se účtují jako nárůst aktiv či jako náklad souvztažně s nárůstem vlastního kapitálu (viz Kapitál) z pohledu pasiv. Poskytnuté dary se účtují jako úbytek aktiv souvztažně s příslušným nákladovým účtem (viz Účet nákladů). V účetnictví se přijaté dary oceňují reprodukční pořizovací cenou. Daňově Základní pravidla pro daňové posuzování darů (dále je uveden do určité míry zjednodušený pohled): 1. přímé daně (viz Daňový systém ČR) a) z pohledu nabyvatele (příjemce daru) - vymezení předmětu daně ? dary přijaté fyzickou osobou v souvislosti s výkonem závislé činnosti jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob (viz § 3 odst. 4 a § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů); některé dary přijaté fyzickou osobou v souvislosti s výkonem závislé činnosti jsou však od daně z příjmů osvobozeny (viz § 6 odst. 9 ZDP), ?dary přijaté fyzickou osobou v souvislosti s podnikáním anebo s jinou samostatnou výdělečnou činností jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob. Předmětem daně u fyzických osob, které provozují školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat, anebo ohrožených druhů zvířat, však není příjem získaný nabytím daru v souvislosti s provozováním těchto činností. Upraveno § 3 odst. 4 a § 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ?dary, které nejsou předmětem daně z příjmů jsou pak předmětem daně darovací (pozor však na vymezení případů bezúplatného nabytí majetku, které není předmětem daně darovací - viz § 6 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů). Poplatníkem daně darovací je: - nabyvatel (příjemce daru), - dárce v případě darování do ciziny. Nejde-li o darování do ciziny nebo z ciziny, je dárce vždy ručitelem. Upraveno § 5 a § 6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. b) z pohledu dárce ?daňová uznatelnost nákladu - daňovým nákladem je bezúplatně poskytnutý reklamní a propagační předmět opatřený obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 200 Kč a zároveň není předmětem spotřební daně (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v § 25 odst. 1 písm. t) řeší daňovou uznatelnost uvedených případů bezúplatného poskytnutí předmětu tak, že je nepovažuje za dary), - daňově neuznatelným nákladem ostatní dary (tj. neuvedené pod první odrážkou) ? možnost uplatnění položky snižující základ daně - dary, které naplňují podmínky stanovené 15 odst. 8 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - dary, které nenaplňují uvedené podmínky 2. nepřímé daně (viz Daňový systém ČR) ? daň z přidané hodnoty - dary poskytnuté plátcem jsou předmětem daně; základem pro výpočet daně je cena stanovená podle zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Zdanitelným plněním není bezúplatné poskytnutí reklamního či propagačního předmětu, který je opatřený obchodním jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu, jehož pořizovací cena bez daně nepřesahuje 200 Kč kromě zboží, které je předmětem spotřební daně. Úprava je obsažena v § 7, § 8 a § 14 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. ? spotřební daň - dary poskytnuté plátcem (tj. plátcem spotřební daně) jsou předmětem daně a daňová povinnost vzniká nejčastěji při vyskladnění (uhlovodíkových paliv a maziv, lihu a lihovin, piva a vína), u výrobce cigaret při odebrání tabákových nálepek. Speciální úprava Státní podniky a obchodní společnosti s většinovou majetkovou účastní státu mohou poskytovat dary pouze podle pravidel stanovených Sdělením MF ČR čj. 155/35 592/1999 (viz Finanční zpravodaj č. 4 - 5/1999), ve znění Sdělení o doplnění pravidel postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu podle usnesení vlády č. 334 ze dne 14. dubna 1999 včetně jeho přílohy na základě usnesení vlády č. 534 ze dne 31. května 2000 (viz Finanční zpravodaj 7-8/2000) a ve znění Sdělení o doplnění pravidel postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu na základě usnesení vlády č. 1187 ze dne 14. listopadu 2001 (viz Finanční zpravodaj 2/2002). Přijímání peněžitých darů politickými stranami a politickými hnutími je upraveno speciálně zákonem č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (zásadní upřesnění v této oblasti přináší novela tohoto zákona vydaná pod číslem 340/2000 Sb., na kterou navazuje prováděcí vyhláška ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžních darů politickým stranám a politickým hnutím). Nesprávné a chybování V praxi se velice často zaměňuje poskytnutý dar s úhradou za provedenou reklamu či propagaci. V této souvislosti je nutno opět zdůraznit, že dar je bezúplatné poskytnutí nebo slib ?něčeho?. Často se chybuje taktéž při vymezení subjektu, který přijímá dar. Dochází k tomu, že darovací smlouvu uzavírá subjekt bez právní subjektivity, např. se jedná o oblastní organizace občanských sdružení, školy, apod. Související účty Přijaté dary: zejména účet 211-Pokladna 221-Bankovní účty 0x-Dlouhodobý majetek 1x-Zásoby 413-Ostatní kapitálové fondy Poskytnuté dary: zejména účet 543-Dary Právní úprava ? § 628 až 630 ObčZ ?§ 13 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů ?§ 3 odst. 4, § 6, § 7, § 15 odst. 8 a 9, § 18 odst. 2 písm. a), § 20 odst. 8 a § 25 odst. 1 písm. t) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ?§ 5 a § 6 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů ?§ 7 a § 14 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ?§ 1, § 4 a § 5 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď