Dobry den, mam dotaz ohledne leasingu, chtela…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 04.04.2002 20:23


Dobry den, mam dotaz ohledne leasingu, chtela bych se zeptat jestli leasing se rozpocitava na dny nebo na mesice (jestli je to stejne v jedn. a podvoj. ucetnictvi) a jestli se maji kratit v ramci soukromych jizd nejenom veskere vydaje spojene s autem, ale take i 1. zvysena splatka a jednotlive splatky. Taky by me zajimalo, jaka presna castka (jak se vypocita) se uvede v danovem priznani (dan z prijmu fyz. osob) - v prehledu o majetku a zavazcich -radek casove rozliseni. Dekuji za vyrizeni. S pozdravem

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 25.07.2002 13:47


Účetně Důležité z hlediska právního a naší účetní praxe je, že pronajímatel zůstává po celou dobu pronájmu vlastníkem předmětu, má ho zařazen v majetku, odpisuje ho a nájemce vede předmět pouze v podrozvahové evidenci. Při finančním leasingu přechází po skončení smlouvy vlastnictví na nájemce buď za úhradu nebo bezúplatně způsobem dohodnutým v leasingové smlouvě. Samostatná úprava pro leasingové operace není v Postupech účtování obsažena. Výjimku tvořil (do konce roku 2000) pronájem majetku, který zahrnoval nemovité a movité věci využívané nájemcem jako celek po celé zdaňovací období. V souladu s § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů mohl na základě písemné smlouvy odpisovat tento majetek nájemce, vedl ho ve svém majetku jako dlouhodobý hmotný majetek a pronajímatel přeřadil celý soubor do dlohodobého finančního majetku. Takto se postupuje i nadále u smluv sjednaných před 1. lednem 2001 do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději do 31. prosince 2005. Obdobně se od 1. 1. 2001 postupuje při smlouvách o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488 a násl. ObchZ. Smluvní strany musí při nájmu podniku jednoznačně identifikovat majetek a závazky, které k podniku náleží a přecházejí z pronajímatele na nájemce. Specifická úprava při účtování nájmu podniku je podrobně uvedena u účtu 474 - Závazky z pronájmu. Účetnictví u leasingových operací úzce souvisí s právní a daňovou úpravou. Zaúčtovat lze vše, ale důležité je, zda je smlouva zcela v souladu se zákonem o dani z příjmů, zákonem o DPH, občanským nebo obchodním zákoníkem. Hlavními účetními zásadami uplatňovanými u leasingových operací je princip věcné souvislosti vykazovaných údajů s příslušným obdobím a přiřazování nákladů k výnosům (matching princip). V leasingových smlouvách mohou být splátky stanoveny jako pravidelné a rovnoměrné nebo s různou mírou nepravidelnosti a nerovnoměrnosti. Doba splácení může být kratší než celková nájemní doba, na počátku může být mimořádná (vyšší, nultá, navýšená) splátka, záloha na nájemné nebo záloha na kupní cenu, zálohy se mohou opakovat i po celou dobu placení nájemného apod. Vždy je nutno všechny nerovnoměrnosti a nepravidelnosti časově rozlišit a vztahovat je k pravidelným, opakujícím se měsíčním částkám po celou dobu trvání leasingové smlouvy. Daňově ? Vymezení z hlediska ZDP Obecná úprava nájemních vztahů je obsažena v § 24 odst. 2 písm. h) ZDP. Finanční pronájem s následnou koupí Základním ustanovením zákona o daních z příjmů týkajícím se pronájmu je § 24 odst. 4, ve kterém jsou vymezeny podmínky pro daňové uznání nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí do daňově uznatelných nákladů: a) doba nájmu pronajímané věci musí být delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v § 30 ZDP, nejméně však tři roky, u nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně osm let; doba nájmu se počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání; b) po ukončení doby nájmu podle písm. a) následuje bezprostředně převod vlastnických práv k předmětu nájmu mezi vlastníkem (pronajímatelem) a nájemcem; přitom kupní cena najatého hmotného majetku není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět pronájmu měl při rovnoměrném odpisování podle § 31 ZDP k datu prodeje, a c) po ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne poplatník (fyzická osoba) odkoupený majetek do svého obchodního majetku. Pokud by ke dni koupě najatá věc byla při rovnoměrném odpisování (§ 31 ZDP) již odepsána ve výši 100 % vstupní ceny, neplatí podmínka uvedená v písmenu b). Operativní pronájem Pro operativní pronájem platí pouze jediná podmínka uvedená v § 24 odst. 5 ZDP. Pokud by byl předmět odkoupen nájemcem i v případě původně uzavřené smlouvy o operativním pronájmu, uznává se nájemné do nákladů pouze v případě, že kupní cena hmotného majetku, který lze odpisovat podle ZDP, nebude nižší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka (pronajímatele) za dobu, po kterou mohl být tento majetek odpisován, a u předmětů, které se neodpisují, pokud kupní cena nebude nižší než cena stanovená podle zákona o oceňování nebo soudním znalcem. Pro zjištění základu daně z příjmů je nutné splátky nájemného, zahrnované do daňově uznatelných nákladů (výdajů), časově rozlišovat. Nájemce, který má uzavřenu smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části podle § 488b a násl. ObchZ a písemný souhlas vlastníka (pronajímatele) k odpisování, může najatý podnik nebo jeho část odpisovat. Pro uplatnění odpisu hmotného majetku platí přiměřeně ustanovení ZDP o odpisování při zajištění závazků převodem práva (§ 33a ZDP). Výše uvedené ustanovení o odpisování podniku nebo jeho části bylo do ZDP doplněno novelou od roku 2001 v souvislosti s novelou ObchZ k § 488. Podle přechodných ustanovení k ZDP dále platí, že u smluv o pronájmu movitých a nemovitých věcí zároveň, které byly sjednány před 1. 1. 2001 za podmínek do té doby uvedených v § 28 odst. 2 ZDP ve znění platném do 31. 12. 2000, uplatňuje daňové odpisy nájemce a může v odpisování pokračovat za stejných podmínek až do sjednaného termínu ukončení smlouvy, nejpozději do 31. 12. 2005. V současné době mohou existovat vedle sebe dosud platné smlouvy o nájmu souboru movitých a nemovitých předmětů uzavřené do konce roku 2000 a nové smlouvy na nájem podniku nebo jeho části uzavřené po 1. 1. 2001. Z hlediska ZDP se ke smlouvám o nájmu souboru movitých a nemovitých předmětů přistupuje obdobně. Nájem podniku patří podle § 30 odst. 12 písm. h) ZDP mezi případy, kdy se v odpisování započatém původním poplatníkem pokračuje, tj. nájemce podniku pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem (pronajímatelem). V případě, kdy vlastník nezahájil odpisování, začíná odpisovat nájemce, a to ze vstupní ceny, ze které by býval začal odpisovat vlastník. Nájemce podniku musí mít nejen písemnou smlouvu s vlastníkem, ale také ve smlouvě nebo dodatku uvedenu vstupní cenu předmětů a částku odpisů za celou dobu odpisování. Po skončení nájmu předává nájemce údaje o ceně (mohlo by dojít k jejímu zvýšení z důvodu technického zhodnocení) a dosavadních odpisech zpět vlastníkovi. Současně je možné na počátku a v roce ukončení smlouvy uplatnit odpis pouze ve výši jedné poloviny ročního odpisu podle § 26 odst. 7 písm. b) ZDP. Na nájem podniku se vztahuje také ustanovení § 30 odst. 2 ZDP: "Poplatník provádí rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Způsob odpisování pro každý nově pořízený hmotný a nehmotný majetek stanoví vlastník a nelze jej měnit po celou dobu jeho odpisování." Nájemce musí pokračovat ve stejném způsobu odpisování započatém pronajímatelem. Dá-li pronajímatel nájemci souhlas s odpisováním, nemůže pronajímatel - fyzická osoba uplatnit výdaje paušální částkou z dosažených příjmů ve výši 20 % u příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP nebo 25 % u příjmů z podnikání podle § 7 ZDP, ale pouze skutečné výdaje. V paušální částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka pronajímatele, tedy i odpisy dlouhodobého majetku. Celkové sjednané nájemné se zahrnuje do nákladů u nájemce účtujícího v podvojném účetnictví časově rozlišené, stejně tak i výnosy na straně pronajímatele. Bude-li nájemce nebo pronajímatel účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví, budou výdaje (příjmy) zachyceny u operativního pronájmu bez časového rozlišení podle § 24 odst. 2 písm. h) bod 2 ZDP. Pronajímatel zahrnuje příjmy z pronájmu do příjmů z podnikání podle § 7 ZDP, pokud je pronajímaný soubor zahrnut v obchodním majetku, nebo do příjmů z pronájmu podle § 9 ZDP, nemá-li soubor zahrnut do obchodního majetku. ? Vymezení z hlediska DPH Podle zákona o dani z přidané hodnoty patří pronájmy mezi dílčí plnění a každé dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Zdanitelné plnění se považuje v případě nájemní smluv za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě; pokud den uveden není, pak nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku. Daňovým dokladem je i splátkový kalendář , který tvoří součást smlouvy a na který je ve smlouvě výslovně odkazováno, pokud má všechny náležitosti podle § 12 odst. 2 ZDPH. Vymezení z hlediska jiných právních předpisů Přenechání věci k dočasnému užívání jiné fyzické nebo právnické osobě může mít formu např.: a) výpůjčky (smlouva o výpůjčce podle § 659 až 662 ObčZ), b) operativního pronájmu (nájemní smlouva podle § 663 až 684 ObčZ, smlouva o nájmu dopravního prostředku podle § 630 až 637 ObchZ, smlouva o nájmu podniku podle § 488b - 488i ObchZ), c) finančního pronájmu s následnou koupí (není upraven samostatně, ale změnou nájemní smlouvy na smlouvu o koupi najaté věci podle § 489 až 496 ObchZ), d) tichého společenství.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úlevy na děti

Dobrý den, manžel uplatňuje výdeje procentem z příjmů (60%) spolu se dělíme o příjmy já jako spolupracující osoba (10%). Žijeme všichni ve společné domácnosti. Já jsem zaměstnaná a u zaměstnavatele nemám úlevy na děti. Zajímalo by mě, když si každý dáme do přiznání jedno dítě,tak si každý odečte 15204 Kč,nebo na druhé mladší je to 19 404Kč? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Daňový bonus

Dobrý den, nevěděla jsem jak se mam dotázat na výpočet mzdy,který uvádíte na těchto stránkách, / mzda 16 000 / nevychází mi tam daňový bonus, vy uvádíte 1 744,Kč ale mě vychází 1 729, Kč. Můžete mi upřesnit jak jste došli k vaší částce 1 744, Kč. Děkuji Vám za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

DPH a pronájem

Dobrý den, první dotaz:firma plátce DPH má pronajatý dům od fyzické osoby, který využívá k dočasnému ubytování svých zaměstnanců zdarma, kdy cena jednoho lůžka je 3.500,- Kč, kterou zaměstnavatel platí za zaměstnance pronajímali /příspěvek na ubytování/. Vztahuje se na tuto částku DPH? A když firma sama vybaví pokoje, má nárok na odpočet DPH? druhý dotaz: firma plátce DPH má pronajatou ubytovnu od fyzické osoby, část je využívaná k podnikání - ubytování osob /zde 15 % DPH/ a část využívá k ubytování svých zaměstnanců zdarma /viz první dotaz/.Vztahuje se na tuto částku DPH a jak to je s DPH na vstupu. děkuji


odpovídal(a): Redakce

Pracovní úraz

Dobrý den. Manžel měl pracovní úraz a byl 5 měsíců v neschopnosti. Dostal odškodnění z pojišťovny, se kterou má zaměstnavatel uzavřenu pojistku. V práci mu nyní řekli, že si daně za rok 2019 musí podat sám, protože má příjem od dvou plátců. Můžete mi prosím napsat, kam se píše toto odškodnění z pojišťovny? S pozdravem E.K.


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Dobrý den, pracuji od srpna minulého roku jako zaměstnanec na plný úvazek. Musím u tohoto zaměstnavatele uvádět v daňovém přiznání FO dpp za minulý rok od ledna do července u které byl výdělek 10000 Kč hrubého, byla jsem OBZP, nebylo podepsané přiznání FO. Proč chce zaměstnavatel podepsat prohlášení k dani do 15.2. když termín je do 1.4.?


odpovídal(a): Redakce

Odečet úroků z úvěru

Dobrý den, lze si prosím odečíst z daní kromě úroků z klasické hypotéky také úroky z úvěru, který má naše Společenství vlastníků jednotek? Mám na mysli z části která připadá na náš byt. Úvěr je na zateplení a nové balkony. Děkuji. 


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Od 1.1.19 do 31.8.19 sestra pracovala v České republice a má potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Od 1.9.19 se přestěhovala do Německa, kde si pořídila bydlení a pracuje jako zaměstnanec a odvádí daně v Německu. Musí podat daňové přiznání za těch odpracovaných 8 měsíců v ČR? Když ano, tak může si uplatnit slevu na poplatníka 16560,-Kč ? Stačí napsat čestné prohlášení, že od září žije a pracuje v Německu nebo musí mít nějaké potvrzení? V Německu chce již trvale zůstat. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Převod bytu na nevlastní dceru

Vyvdala jsem dceru v jejich 9 let, manžel byl vdovec. Dceru jsme vychovali do její zletilosti, pak jsme se rozvedli. Jiné děti nemám, jen poloviční sestru. Bydlím v jednopokojovém bytě, který mám v osobním vlastnictví. Chci převést svůj byt na jen na dceru, je vdaná a má 3 děti. Jak je to s daňovou povinností v případě daru, prodeji nebo závěti?


odpovídal(a): Redakce

Úroky z hypotéky

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je možno uplatňovat odpočet úroků z hypotéky na rekreační dům, který využívám k trvalému bydlení a jsem jeho majitelem, jakož i jediným čerpajícím hypotéky. Předem děkuji za odpověď S pozdravem.


odpovídal(a): Redakce

Zrušení invest. pojištění - daně

Dobrý den, Od 1.5.2011 do 31.8.2019 jsem měl investiční životní pojištění o měsíčním celkovém pojistném 831 kč. Ročně jsem uplatňoval částku odečtu ve výši 6007 kč. Jestli jsem to dobře pochopil, tak doplatím 8 let a 3 měsíce k tomu. (8let *6007 + 3měsíce* 500,5834) 8056+1501,75=49558 kč * 0,15%= Navýšení daně bude o 7433,7 kč. Chci se Vás prosím zeptat, zda toto platí jen u životního pojištění nebo i v mém případě pro investiční životní pojištění. Nikde jsem totiž o tom nikde nic nenašel. Zaměstnavatel mě na pojištění nepřispíval. Předem Vám moc děkuji za odpověď.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.