Dobrý den.Bohužel se nejedná o dotaz o účetnictví…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 28.02.2002 22:49


Dobrý den.Bohužel se nejedná o dotaz o účetnictví ale o jiný,na který tu bohužel nemáte rubriku. Potřeboval bych zjistit vše o pojmu ZISK. Jediné co totiž vím, že je to vlastně cíl podnikání (kromě pocitu dobře vykonané práce. Na internetu jsem marně sháněl informace a tak zkouším štěstí u Vás. Za případnou odpověď předem děkuji.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 23.09.2002 08:49


Obecně zisk je: Výsledek hospodaření tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady. Každé podnikání, ať pro výrobu nebo poskytování služeb, má přinášet zisk. Výnosy či tržby za prodané výrobky a služby jsou přitom provázeny spotřebou hmotných či nehmotných vstupů, které představují náklady. Ekonomickým výsledkem vyčíslení podnikatelské činnosti za určité období je výsledek hospodaření, a to buď zisk, který přinesl zvýšení, tj. přírůstek aktiv, nebo ztráta, která znamená snížení majetku v aktivech účetní jednotky. Pro externí uživatele jsou informace o zisku nebo ztrátě, které vykazují podniky, velmi sledovanými ukazateli. U akciových společností, u kterých akcionáři předpokládají zhodnocování vkladů do akcií, a tím budoucí výplatu dividend, je zisk žádaným výsledkem. Výsledek hospodaření, tj. zisk nebo ztráta slouží pro hodnocení ekonomické výkonnosti účetní jednotky a jejího vedení. Je jako vstupní veličina používán do relativních ukazatelů, ve kterých je výsledek hospodaření poměřován s užitými podnikovými zdroji (viz heslo finanční analýza). Jedná se např. o ukazatel rentability úhrnných vložených prostředků neboli ROA (Return on Assets) = zisk/celková aktiva, případně rentability vlastního kapitálu neboli ROE ( Return on Equity) = zisk/vlastní kapitál, dalším ukazatelem je tzv. zisková marže, používaná pro označení rentability tržeb ROS (Return on Sales) = zisk/tržby. Účetně Účetní přístupy k výsledku hospodaření, tj. zisku nebo ztrátě, jsou obsaženy jak v ZoÚ, tak také v Postupech účtování. Zákon o účetnictví zdůrazňuje úlohu výsledku hospodaření tím, že uvádí účtování o něm jako o jednom z předmětů účetnictví. Dále v souvislosti s účetní závěrkou v soustavě podvojného účetnictví určuje, že ji tvoří kromě rozvahy (bilance) a přílohy ještě další předepsaný výkaz zisku a ztráty, kde je zachycen výsledek hospodaření účetní jednotky. Postupy účtování pro podnikatele uvádí v souvislosti s výsledkem hospodaření: 1. zásady pro zjištění a vyčíslení výsledku hospodaření; K tomu jsou stanoveny věcné a účetně technické operace a postupy při otevírání a uzavírání účetních knih a při účetní závěrce (podrobněji viz heslo účetní závěrka). 2.zásady časové a věcné souvislosti při jeho zjišťování; Pro zjištění a vykázání výsledku hospodaření za příslušné účetní období musí být dodržena určitá pravidla vyžadující, aby při účtování byla zajištěna věcná a časová shoda nákladů a výnosů. Postupy účtování v úvodních ustanoveních uvádí zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování. Hlavní zásadou je, aby se náklady a výnosy se účtovaly zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, což představuje uplatnění tzv. akruálního principu [viz Postupy účtování čl. VIII bod 1 písm. a) úvodních ustanovení]. 3.klasifikaci výsledku hospodaření; Z hlediska potřeb účetních, daňových i rozhodovacích a řídících je nutno při zjišťování výsledku hospodaření v účetnictví sledovat dvě zásadní potřeby: a)zjistit výsledek hospodaření (viz PÚ čl. IX bod 1 a 2 úvodních ustanovení): ?před zdaněním a ?po zdanění; disponibilní výsledek hospodaření po zdanění vznikne po zaúčtování splatné nebo odložené daně z příjmů (viz heslo daň odložená, splatná). b)zjistit a vykázat zisk nebo ztrátu v členění na: ?výsledek hospodaření provozní, ?výsledek hospodaření finanční a ?výsledek hospodaření mimořádný; 4.použití výsledku hospodaření; Účtová osnova zavedla účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, jako součást účtů tvořících vlastní kapitál účetní jednotky, na straně zdrojů nebo-li pasiv. Tento uspořádací účet je určen k rozdělení účetního zisku nebo k vypořádání účetní ztráty za běžné účetní období v následujícím účetním období. Rozhodnutí o rozdělení nebo vypořádání účetního zisku či účetní ztráty se musí provést podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem nebo jiným předpisem, podle rozhodnutí orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele. Na stranu MD účtu se účtují i tantiémy a dividendy k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v určitých případech. Stav účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se vyrovná v souladu s ustanovením Postupů účtování, čl. IV bod I odst. 5. úvodních ustanovení. K poslednímu dni příslušného účetního období musí být na účtu vykázán nulový stav. Vymezení z hlediska ZDP Zákon o daních z příjmů vychází při určení základu daně z rozdílu, o který příjmy převyšují výdaje (náklady) při respektování jejich věcné a časové souvislosti. Tento rozdíl se upravuje podle dalších ustanovení zákona o daních z příjmů (viz § 23 odst. 1 ZDP). Pro zjištění základu daně se u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví vychází právě z výsledku hospodaření. Ve vazbě na daně z příjmů, je nutno uvést, že účetní výsledek hospodaření , před zaúčtováním splatné nebo odložené daně z příjmů, je vlivem nutných úprav dle § 23 ZDP rozdílný od základu daně z příjmů. K tomu, aby mohly být rozdíly mezi účetními a daňovými náklady a výnosy posouzeny, a z hlediska daňového správně přiřazeny, je nutno vést analytické účty náležitě členěnou pro daňové účely. Vymezení z hlediska obchodního zákoníku ObchZ ukládá podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku účtovat o zisku nebo ztrátě podniku. V jednotlivých paragrafech ObchZ, část druhá Obchodní společnosti a družstvo, jsou pak uvedeny povinnosti, které mají příslušné typy obchodních společností při rozhodování o zisku nebo ztrátě. Nesprávné a chybování Záměna hrubého účetního výsledku hospodaření a disponibilního výsledku hospodaření. Související účty 428-Nerozdělený zisk minulých let 429-Neuhrazená ztráta minulých let 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Právní úprava ? § 2, § 18 ZoÚ ?Postupy účtování -čl. III, IV, V a VI, čl. VIII odst. 1, čl. IX, čl. XXI odst. 1, čl. XXIII odst. 4 úvodních ustanovení -účtová třída 4 čl. II odst. 11 ? § 18 až 25 ZDP ? § 82, § 123 až 125, § 144, 173, 178, 187, 208, 217, 226 a 252 ObchZ


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď