Dobrý den.Bohužel se nejedná o dotaz o účetnictví…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 28.02.2002 22:49


Dobrý den.Bohužel se nejedná o dotaz o účetnictví ale o jiný,na který tu bohužel nemáte rubriku. Potřeboval bych zjistit vše o pojmu ZISK. Jediné co totiž vím, že je to vlastně cíl podnikání (kromě pocitu dobře vykonané práce. Na internetu jsem marně sháněl informace a tak zkouším štěstí u Vás. Za případnou odpověď předem děkuji.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 23.09.2002 08:49


Obecně zisk je: Výsledek hospodaření tvoří rozdíl mezi výnosy a náklady. Každé podnikání, ať pro výrobu nebo poskytování služeb, má přinášet zisk. Výnosy či tržby za prodané výrobky a služby jsou přitom provázeny spotřebou hmotných či nehmotných vstupů, které představují náklady. Ekonomickým výsledkem vyčíslení podnikatelské činnosti za určité období je výsledek hospodaření, a to buď zisk, který přinesl zvýšení, tj. přírůstek aktiv, nebo ztráta, která znamená snížení majetku v aktivech účetní jednotky. Pro externí uživatele jsou informace o zisku nebo ztrátě, které vykazují podniky, velmi sledovanými ukazateli. U akciových společností, u kterých akcionáři předpokládají zhodnocování vkladů do akcií, a tím budoucí výplatu dividend, je zisk žádaným výsledkem. Výsledek hospodaření, tj. zisk nebo ztráta slouží pro hodnocení ekonomické výkonnosti účetní jednotky a jejího vedení. Je jako vstupní veličina používán do relativních ukazatelů, ve kterých je výsledek hospodaření poměřován s užitými podnikovými zdroji (viz heslo finanční analýza). Jedná se např. o ukazatel rentability úhrnných vložených prostředků neboli ROA (Return on Assets) = zisk/celková aktiva, případně rentability vlastního kapitálu neboli ROE ( Return on Equity) = zisk/vlastní kapitál, dalším ukazatelem je tzv. zisková marže, používaná pro označení rentability tržeb ROS (Return on Sales) = zisk/tržby. Účetně Účetní přístupy k výsledku hospodaření, tj. zisku nebo ztrátě, jsou obsaženy jak v ZoÚ, tak také v Postupech účtování. Zákon o účetnictví zdůrazňuje úlohu výsledku hospodaření tím, že uvádí účtování o něm jako o jednom z předmětů účetnictví. Dále v souvislosti s účetní závěrkou v soustavě podvojného účetnictví určuje, že ji tvoří kromě rozvahy (bilance) a přílohy ještě další předepsaný výkaz zisku a ztráty, kde je zachycen výsledek hospodaření účetní jednotky. Postupy účtování pro podnikatele uvádí v souvislosti s výsledkem hospodaření: 1. zásady pro zjištění a vyčíslení výsledku hospodaření; K tomu jsou stanoveny věcné a účetně technické operace a postupy při otevírání a uzavírání účetních knih a při účetní závěrce (podrobněji viz heslo účetní závěrka). 2.zásady časové a věcné souvislosti při jeho zjišťování; Pro zjištění a vykázání výsledku hospodaření za příslušné účetní období musí být dodržena určitá pravidla vyžadující, aby při účtování byla zajištěna věcná a časová shoda nákladů a výnosů. Postupy účtování v úvodních ustanoveních uvádí zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování. Hlavní zásadou je, aby se náklady a výnosy se účtovaly zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí, což představuje uplatnění tzv. akruálního principu [viz Postupy účtování čl. VIII bod 1 písm. a) úvodních ustanovení]. 3.klasifikaci výsledku hospodaření; Z hlediska potřeb účetních, daňových i rozhodovacích a řídících je nutno při zjišťování výsledku hospodaření v účetnictví sledovat dvě zásadní potřeby: a)zjistit výsledek hospodaření (viz PÚ čl. IX bod 1 a 2 úvodních ustanovení): ?před zdaněním a ?po zdanění; disponibilní výsledek hospodaření po zdanění vznikne po zaúčtování splatné nebo odložené daně z příjmů (viz heslo daň odložená, splatná). b)zjistit a vykázat zisk nebo ztrátu v členění na: ?výsledek hospodaření provozní, ?výsledek hospodaření finanční a ?výsledek hospodaření mimořádný; 4.použití výsledku hospodaření; Účtová osnova zavedla účet 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení, jako součást účtů tvořících vlastní kapitál účetní jednotky, na straně zdrojů nebo-li pasiv. Tento uspořádací účet je určen k rozdělení účetního zisku nebo k vypořádání účetní ztráty za běžné účetní období v následujícím účetním období. Rozhodnutí o rozdělení nebo vypořádání účetního zisku či účetní ztráty se musí provést podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem nebo jiným předpisem, podle rozhodnutí orgánů účetní jednotky či podle rozhodnutí individuálního podnikatele. Na stranu MD účtu se účtují i tantiémy a dividendy k výplatě podle příslušných rozhodnutí o rozdělení zisku v určitých případech. Stav účtu 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se vyrovná v souladu s ustanovením Postupů účtování, čl. IV bod I odst. 5. úvodních ustanovení. K poslednímu dni příslušného účetního období musí být na účtu vykázán nulový stav. Vymezení z hlediska ZDP Zákon o daních z příjmů vychází při určení základu daně z rozdílu, o který příjmy převyšují výdaje (náklady) při respektování jejich věcné a časové souvislosti. Tento rozdíl se upravuje podle dalších ustanovení zákona o daních z příjmů (viz § 23 odst. 1 ZDP). Pro zjištění základu daně se u poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví vychází právě z výsledku hospodaření. Ve vazbě na daně z příjmů, je nutno uvést, že účetní výsledek hospodaření , před zaúčtováním splatné nebo odložené daně z příjmů, je vlivem nutných úprav dle § 23 ZDP rozdílný od základu daně z příjmů. K tomu, aby mohly být rozdíly mezi účetními a daňovými náklady a výnosy posouzeny, a z hlediska daňového správně přiřazeny, je nutno vést analytické účty náležitě členěnou pro daňové účely. Vymezení z hlediska obchodního zákoníku ObchZ ukládá podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku účtovat o zisku nebo ztrátě podniku. V jednotlivých paragrafech ObchZ, část druhá Obchodní společnosti a družstvo, jsou pak uvedeny povinnosti, které mají příslušné typy obchodních společností při rozhodování o zisku nebo ztrátě. Nesprávné a chybování Záměna hrubého účetního výsledku hospodaření a disponibilního výsledku hospodaření. Související účty 428-Nerozdělený zisk minulých let 429-Neuhrazená ztráta minulých let 431-Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Právní úprava ? § 2, § 18 ZoÚ ?Postupy účtování -čl. III, IV, V a VI, čl. VIII odst. 1, čl. IX, čl. XXI odst. 1, čl. XXIII odst. 4 úvodních ustanovení -účtová třída 4 čl. II odst. 11 ? § 18 až 25 ZDP ? § 82, § 123 až 125, § 144, 173, 178, 187, 208, 217, 226 a 252 ObchZ


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úlevy na děti

Dobrý den, manžel uplatňuje výdeje procentem z příjmů (60%) spolu se dělíme o příjmy já jako spolupracující osoba (10%). Žijeme všichni ve společné domácnosti. Já jsem zaměstnaná a u zaměstnavatele nemám úlevy na děti. Zajímalo by mě, když si každý dáme do přiznání jedno dítě,tak si každý odečte 15204 Kč,nebo na druhé mladší je to 19 404Kč? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Daňový bonus

Dobrý den, nevěděla jsem jak se mam dotázat na výpočet mzdy,který uvádíte na těchto stránkách, / mzda 16 000 / nevychází mi tam daňový bonus, vy uvádíte 1 744,Kč ale mě vychází 1 729, Kč. Můžete mi upřesnit jak jste došli k vaší částce 1 744, Kč. Děkuji Vám za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

DPH a pronájem

Dobrý den, první dotaz:firma plátce DPH má pronajatý dům od fyzické osoby, který využívá k dočasnému ubytování svých zaměstnanců zdarma, kdy cena jednoho lůžka je 3.500,- Kč, kterou zaměstnavatel platí za zaměstnance pronajímali /příspěvek na ubytování/. Vztahuje se na tuto částku DPH? A když firma sama vybaví pokoje, má nárok na odpočet DPH? druhý dotaz: firma plátce DPH má pronajatou ubytovnu od fyzické osoby, část je využívaná k podnikání - ubytování osob /zde 15 % DPH/ a část využívá k ubytování svých zaměstnanců zdarma /viz první dotaz/.Vztahuje se na tuto částku DPH a jak to je s DPH na vstupu. děkuji


odpovídal(a): Redakce

Pracovní úraz

Dobrý den. Manžel měl pracovní úraz a byl 5 měsíců v neschopnosti. Dostal odškodnění z pojišťovny, se kterou má zaměstnavatel uzavřenu pojistku. V práci mu nyní řekli, že si daně za rok 2019 musí podat sám, protože má příjem od dvou plátců. Můžete mi prosím napsat, kam se píše toto odškodnění z pojišťovny? S pozdravem E.K.


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Dobrý den, pracuji od srpna minulého roku jako zaměstnanec na plný úvazek. Musím u tohoto zaměstnavatele uvádět v daňovém přiznání FO dpp za minulý rok od ledna do července u které byl výdělek 10000 Kč hrubého, byla jsem OBZP, nebylo podepsané přiznání FO. Proč chce zaměstnavatel podepsat prohlášení k dani do 15.2. když termín je do 1.4.?


odpovídal(a): Redakce

Odečet úroků z úvěru

Dobrý den, lze si prosím odečíst z daní kromě úroků z klasické hypotéky také úroky z úvěru, který má naše Společenství vlastníků jednotek? Mám na mysli z části která připadá na náš byt. Úvěr je na zateplení a nové balkony. Děkuji. 


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Od 1.1.19 do 31.8.19 sestra pracovala v České republice a má potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Od 1.9.19 se přestěhovala do Německa, kde si pořídila bydlení a pracuje jako zaměstnanec a odvádí daně v Německu. Musí podat daňové přiznání za těch odpracovaných 8 měsíců v ČR? Když ano, tak může si uplatnit slevu na poplatníka 16560,-Kč ? Stačí napsat čestné prohlášení, že od září žije a pracuje v Německu nebo musí mít nějaké potvrzení? V Německu chce již trvale zůstat. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Převod bytu na nevlastní dceru

Vyvdala jsem dceru v jejich 9 let, manžel byl vdovec. Dceru jsme vychovali do její zletilosti, pak jsme se rozvedli. Jiné děti nemám, jen poloviční sestru. Bydlím v jednopokojovém bytě, který mám v osobním vlastnictví. Chci převést svůj byt na jen na dceru, je vdaná a má 3 děti. Jak je to s daňovou povinností v případě daru, prodeji nebo závěti?


odpovídal(a): Redakce

Úroky z hypotéky

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je možno uplatňovat odpočet úroků z hypotéky na rekreační dům, který využívám k trvalému bydlení a jsem jeho majitelem, jakož i jediným čerpajícím hypotéky. Předem děkuji za odpověď S pozdravem.


odpovídal(a): Redakce

Zrušení invest. pojištění - daně

Dobrý den, Od 1.5.2011 do 31.8.2019 jsem měl investiční životní pojištění o měsíčním celkovém pojistném 831 kč. Ročně jsem uplatňoval částku odečtu ve výši 6007 kč. Jestli jsem to dobře pochopil, tak doplatím 8 let a 3 měsíce k tomu. (8let *6007 + 3měsíce* 500,5834) 8056+1501,75=49558 kč * 0,15%= Navýšení daně bude o 7433,7 kč. Chci se Vás prosím zeptat, zda toto platí jen u životního pojištění nebo i v mém případě pro investiční životní pojištění. Nikde jsem totiž o tom nikde nic nenašel. Zaměstnavatel mě na pojištění nepřispíval. Předem Vám moc děkuji za odpověď.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.