Dobrý den. Jsem OSVČ, účtuji v JU a zabývam se…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 18.03.2003 13:01


Dobrý den. Jsem OSVČ, účtuji v JU a zabývam se výrobou softwaru (dále jen sw). Dočetl jsem se, že vlastnoručně vytvořený sw mohu zahrnout do nehmotného majetku, pokud jeho cena překročí 7000 včetně. Jak ale tento sw ocenit? Pořizovací cena není žádná (vývojové prostředí, ve kterém je sw vyvíjen, bylo zakoupeno o několik let dříve), vlastní náklady jsou pouze doba strávená programováním, max. ještě tak literatura a připojení k internetu. Já sám jsem také uživatelem tohoto sw. Můžete mi prosím poradit jak provést ocenění, pokud je to vůbec možné? Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek dne,

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 27.03.2003 11:46


Software patří mezi dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je doba jeho použitelnosti delší než jeden rok a výše ocenění přesáhne limit určený účetní jednotkou, při splnění podmínek dále stanovených a při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Jedná se o software: ? vytvořený vlastní činností za účelem obchodování s ním, resp. opakovaného prodeje (avšak nejde o software na zakázku nebo o součást dodávky dlouhodobého majetku), ? nabytý od jiných osob. Drobný nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok, o kterém účetní jednotka rozhodla, že jej nebude účtovat na účtech dlouhodobého majetku do částky stanovené ve vnitřní směrnici, se při pořízení zaúčtuje do nákladů na účet 518-Ostatní služby. Software neboli programové vybavení může sestávat z jednotlivých modulů. Pak je nutné posoudit, zda jsou moduly samostatně využitelné nebo ne. Mohou-li moduly plnit samostatnou funkci (např. modul účetnictví a modul mzdy), pak je pro potřeby účetní i daňové můžeme vést samostatně (i když byly pořízeny společně). Současně však může uživatel tyto modely spojit a vést společně. Účtování ? Při otevření účetních knih zůstatek na straně MD - při zahájení činnosti vyjadřuje vklad do společnosti nebo do podnikání, - na počátku účetního období (ale i ke dni vstupu do likvidace, ke dni prohlášení konkursu nebo vyrovnání) zůstatek vyjadřuje skutečný stav softwaru (dlouhodobý nehmotný majetek) doložený inventarizačním zápisem (stav k datu uzavření účetních knih předchozího období). ? V průběhu účetního období - na straně MD se zachycují přírůstky pořízených softwarových programů, - na straně D se zachycuje vyřazení softwaru v pořizovací ceně bez ohledu na způsob vyřazení a výši zůstatkové ceny. ? Při uzavření účetních knih je na straně MD účtu 013-Software konečný stav tohoto dlouhodobého nehmotného majetku ke konci rozvahového dne doložený inventarizačním zápisem (viz inventarizace). Pořízení Software je možné pořídit koupí, vytvořením vlastní činností, nabytím práv k výsledkům duševní tvořivé činnosti, bezúplatným nabytím (darováním), vkladem softwaru od jiné osoby, převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání do podnikání. Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Ocenění Software může být oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou, ve výši vlastních nákladů. Je-li software vytvářen vlastní činností variantně (variantní projekty apod.), jsou součástí ocenění i náklady na všechna variantní řešení. ? Technické zhodnocení Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku (a tedy i software) se zvýší o technické zhodnocení, pokud náklady na něj v úhrnu za rok převýší částku stanovenou zákonem o daních z příjmů, tj. 40 000 Kč (viz § 33 ZDP), a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Dokončené technické zhodnocení, které u jednotlivého majetku v úhrnu za účetní období je nižší než stanovená částka, a účetní jednotka je nezahrne do výdajů na dlouhodobý majetek, se zaúčtuje u nehmotného majetku na účet 518-Ostatní služby. Pro technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku z věcného hlediska platí obdobně ustanovení o technickém zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, avšak s ohledem na aspekty jeho nehmotné povahy. U softwaru je nutné odlišovat ?update?, který není technickým zhodnocením ale opravou, a ?upgrade?, který je technickým zhodnocením. Update znamená ?uvedení do současného stavu?. Nejedná se tedy o zdokonalení ani změnu účelu, ale o takovou úpravu, která je v souladu se současným stavem. Např. u účetního softwaru je nutné provádět update při každé změně účtové osnovy. Upgrade je zdokonalení současného programového vybavení, vyšší verze programu, rozšíření o další moduly, které ale fungují pouze s hlavním modulem. Za software jako dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení od částky stanovené zákonem o daních z příjmů (§ 33 ZDP): a) k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, b) drobného nehmotného majetku, kterým se rozumí drobný nehmotný majetek, pokud má dobu použitelnosti delší než jeden rok a účetní jednotka ho nevykazuje jako dlouhodobý nehmotný majetek, ale v nákladech. Schéma č. 2 účtování zhodnocení v rámci účetního období na majetkový účet Schéma č. 3 účtování zhodnocení v rámci účetního období na nákladový účet ? Dotace Pořizovací cena nebo vlastní náklady softwaru se sníží o dotaci poskytnutou na pořízení majetku a o dotaci na úhradu úroků zahrnovaných do ocenění majetku. Za dotaci se považují bezúplatná plnění přímo nebo zprostředkovaně poskytnutá podle zvláštních právních předpisů ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, Národního fondu, ze státních fondů, z rozpočtů územních samosprávných celků na stanovený účel. Za dotaci se rovněž považují bezúplatná plnění poskytnutá účetním jednotkám na stanovený účel ze zahraničí z prostředků Evropského společenství, nebo z veřejných rozpočtů cizího státu a granty poskytnuté podle zvláštního právního předpisu. Dotací se rovněž rozumí prominutí části poplatků, pokud to právní předpis umožňuje a příslušný orgán stanovil prominutou část poplatků za dotaci. Pořizovací cena nebo vlastní náklady softwaru a technického zhodnocení se snižují o poskytnutou dotaci. Při dotaci ve výši 100 % pořizovací ceny se software i technické zhodnocení evidují na podrozvahových účtech. ? Zvýšení a snížení ocenění O zvýšení ocenění softwaru stejně jako o zvýšení ocenění jakéhokoliv majetku účtovat nelze. O přechodném snížení ocenění softwaru se účtuje při uzavírání účetních knih pomocí opravných položek v účtové skupině 09, konkrétně na účtu 091-Opravná položka k dlouhodobému nehmotnému majetku. O trvalém snížení ocenění se účtuje prostřednictvím oprávek ve skupině 07, konkrétně 073-Oprávky k softwaru. Pro účetní odpisy softwaru platí následující pravidla: ? odpisy jsou nepřímé s využitím účtu oprávek, ? výše odpisů je stanovena v odpisovém plánu, ? odpisy se počítají z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a odpisuje se maximálně do její 100% výše, ? odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru, ? dlouhodobý nehmotný majetek ve spoluvlastnictví odpisuje každý spoluvlastník ze svého vlastnického podílu. Dále podrobněji heslo odpisy, oprávky, opravné položky a účty 551-Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, 559-Tvorba a zúčtování opravných položek v provozní činnosti, 589-Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné činnosti atd. Vyřazení Vyřazování softwaru je možné zejména z následujících důvodů: prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti či družstva, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Základní souvztažnosti Nesprávnosti v účtování Na účtu 013 bývá někdy nesprávně zachycován i software vyrobený vlastní činností pro vlastní potřebu účetní jednotky (správně se musí jednat pouze o software pořízený za účelem obchodování). Software vyráběný pro vlastní potřebu účetní jednotky je zachycován přímo do nákladů při svém vzniku. Náklady na variantní řešení mohou tvořit velmi významnou část pořizovací ceny, bývají však někdy chybně účtovány přímo do nákladů. Účetní jednotky mají snahu účtovat o technickém zhodnocení do nákladů, aby nemusely zvýšit pořizovací (zůstatkovou) cenu a zahrnovat cenu technického zhodnocení do nákladů postupně v dalších letech. To je ovšem nesprávné, a proto musí být přesně vymezeno na dokladu o jaké náklady se jedná, zda o zdokonalení nebo o prostou údržbu. Účetní jednotka někdy při obdržení dotace, která sníží vstupní cenu pod hranici pro dlouhodobý nehmotný majetek, účtuje nesprávně o drobném dlouhodobém nehmotném majetku (správně má být stále účtováno na účtu 013-Software). Větší chybou ale bude, pokud účetní jednotka podle vnitřní směrnice odpisuje tento drobný dlouhodobý nehmotný majetek 100 % při zařazení, místo aby ho odpisovala jako software (v tom případě bude narušena časová souvislost s příslušnými obdobími). Vztah k výkazům Vyhláškou č. 500/2002 Sb. je stanoveno uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty takto: ? rozvaha sestavená v plném rozsahu v části Aktiva ř. označený B.I.3. Software, ? rozvaha sestavená ve zjednodušeném rozsahu v části Aktiva ř. označený B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek, ? příloha § 39 Vyhlášky. Účetní doklady Účetním dokladem, pokud splňuje náležitosti dané § 11 ZoÚ, je obvykle protokol o zařazení do užívání a vystavení inventární karty. Zařazení předcházela faktura přijatá nebo výdajový pokladní doklad. Při vyřazení je vystaven protokol o vyřazení a dále podle důvodů vyřazení faktura vydaná, škodní protokol, protokol od policie, vnitřní účetní doklady. Jednou ze základních směrnic účetní jednotky je správně sestavený odpisový plán pro účetní odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v souladu se zákonem účetnictví a Vyhláškou. Daňové aspekty, analytické účty Od 1. 1. 2001 není nehmotný majetek v ZDP vymezen, tzn. že se na něj nevztahují ustanovení ZDP o daňových odpisech. ZDP hovoří o nehmotném majetku pouze v souvislosti s daňově uznatelnými výdaji § 24 odst. 2 písm. v), jako o majetku vymezeném zvláštními právními předpisy (Vyhláška a ZoÚ), a to pouze za podmínky, že byl poplatníkem pořízen úplatně nebo ve vlastní režii za účelem obchodování s ním nebo nabyt přeměnou společnosti, vkladem, zděděním, či darováním. Daňově účinnými jsou tak účetní odpisy tohoto majetku. Na software zaevidovaný do 31. 1. 2000, který naplnil kritéria ZDP pro zařazení do kategorie nehmotného majetku, je i nadále jako na nehmotný majetek dle ZDP pohlíženo a až do jeho plného odepsání se na něj vztahují příslušná ustanovení § 26 až 33 ZDP ve znění platném do 31. 12. 2000. Analytické účty Analytické účty se vedou podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného majetku a slouží k jeho identifikaci, zejména obsahuje název nebo popis majetku, popř. číselné označení, datum a způsob jeho pořízení a uvedení do užívání, datum zaúčtování na účet účtové skupiny 01, ocenění, údaje o zvoleném postupu účetního a daňového odpisování, roční sazby účetních a daňových odpisů, částky účetních a daňových odpisů za zdaňovací období, datum a způsob vyřazení. Plátci DPH, kteří neuplatnili nárok na odpočet, sledují částku DPH na oddělených analytických účtech. U dlouhodobého nehmotného majetku, na který byla poskytnuta dotace se uvede výše dotace a další skutečnosti prokazující úplnost účetního případu. Právní úprava ? § 4 odst. 2, § 8, 11, 17, 24 a 25 ZoÚ ? § 6, 47 a 56 Vyhlášky ? § 24 odst. 2 písm. v) ZDP ? čl. II bod 2 zákona č. 492/2000 Sb. (novela ZDP) ? § 26 až 33 ZDP ve znění platném do 31. 12. 2000 ? Postupy účtování - čl. I odst. 1 a 3, čl. III písm. a), f), i), čl. IV, čl. XII odst. 1, 2, 3, čl. XVIII odst. 3, čl. XXII úvodních ustanovení - ?


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď