Dobrý den. Můžete nám prosím sdělit, zda malé s.r…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 25.02.2003 08:28


Dobrý den. Můžete nám prosím sdělit, zda malé s.r.o se dvěma zaměstnanci musí přikládat k účetní závěrce i tzv. přílohu? Pokud ano, co musí tato příloha obsahovat - zejména, co znamenají "informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách". Děkuji.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 05.03.2003 13:45


Příloha č. 3 Čl. I Obecné vysvětlivky k příloze (1) Příloha se sestavuje popisným způsobem nebo ve formě tabulek k zajištění přehlednosti a srozumitelnosti předkládaných informací. (2) Informace přílohy vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici; hodnotové údaje se uvádějí v celých tisících Kč, pokud vykazující účetní jednotka v jednotlivých případech nerozhodne jinak. (3) Účetní jednotka uvede v příloze údaje pro posouzení finanční, majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. Obsah přílohy pro podnikatele, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem včetně individuálních podnikatelů, stanoví odst. 5 tohoto článku. (4) Podnikatelé, kteří mají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a státní podniky sestavují povinně přílohu s obsahovým vymezením článku II, článku III, článku IV a článku V této. (5) Podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, včetně individuálních podnikatelů, mohou sestavit přílohu pouze s obsahovým vymezením Čl. II odst. 1, III a IV, odst. 3.1 písm. f), 3.2 písm. a) a 3.4 písm. a),c) a d) této přílohy. (6) Účetní jednotka uvede v příloze k údajům uváděným v účetní závěrce, které jsou z důvodů změny metodiky nebo z důvodů organizačních změn nesrovnatelné, komentář těchto změn. Čl.II Obecné informace (1) Popis účetní jednotky, zejména obchodní firma nebo jiný název, sídlo nebo bydliště a místo podnikání (liší-li se od bydliště), právní forma, předmět podnikání nebo jiné činnosti v celém rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku, datum vzniku obchodní společnosti nebo družstva nebo datum zahájení činnosti. Dále účetní jednotka uvede osoby (fyzické a právnické), které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky s uvedením výše vkladu v procentech, popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku, popis organizační struktury podniku a její zásadní změny během uplynulého účetního období. Dále účetní jednotka uvede jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni. (2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva (dále jen "podnik"), v nichž má účetní jednotka větší než 20% podíl na jejich základním kapitálu, s uvedením výše podílu na základním kapitálu těchto podniků. Uvádějí se také případné smluvní dohody mezi společníky (akcionáři), které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu u těchto podniků. Účetní jednotka uvede také výši vlastního kapitálu a výši účetního výsledku hospodaření za poslední účetní období těchto podniků (podniky ve skupině), pokud je možno tyto údaje zjistit. Účetní jednotka uvede také, zda byly uzavřeny ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodech zisku a jaké povinnosti z nich vyplývají. (3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období, z toho řídících pracovníků (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek), s uvedením výše osobních nákladů, které byly vynaloženy na zaměstnance a z toho na řídící pracovníky. Dále se uvedou další odměny ostatních členů statutárních a dozorčích orgánů. Uvádějí se úhrnné údaje, nikoliv údaje o jednotlivých pracovnících. (4) Výše půjček, úvěru, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě akcionářům, společníkům, družstevníkům a členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů (management, ředitelé, náměstci, vedoucí organizačních složek podniků) včetně bývalých členů těchto orgánů v úhrnné výši odděleně za jednotlivé kategorie osob. Za ostatní plnění se považují zejména bezplatná předání k užívání osobních automobilů nebo jiných movitých a nemovitých věcí, využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, platby důchodového připojištění atd. Čl.III Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňovat (1) Účetní jednotka uvede veškeré informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční, majetkové pozice a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů obsažených v rozsahu a ve výkazu zisku a ztráty. Také se uvedou informace o odchylkách od metod v souladu s § 7 odst. 5 zákona s uvedením vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky. (2) Účetní jednotka uvede v příloze v souladu s principem významnosti podle odstavce 1 tohoto článku zejména tyto informace: (2.1) Způsob ocenění a) zásob nakupovaných a vytvořených vlastní činností, b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, c) cenných papírů a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajištěné deriváty, d) příchovků a přírůstků zvířat. (2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období. (2.3) Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů. (2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních částek těchto změn ovlivňujících výší majetku, závazků a výsledku hospodaření, pokud je možno je reálně stanovit. (2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek. (2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů. (2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn). (2.8) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou. Čl. IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty (1) Účetní jednotka uvede a v příloze vysvětlí každou významnou položku, resp. skupinu položek z rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty, jejichž uvedení je podstatné pro hodnocení finanční a majetkové pozice a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V příloze se uvádějí taktéž takové významné položky, které jsou ve výkazech zahrnuty nebo kompenzovány s jinými položkami a ve výkazech nejsou samostatně vykázány, např. doměrky spatné daně z příjmů za minulá účetní období, rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky, rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěrů, poskytnuté dotace na investiční a provozní účely, manka a přebytky u zásob. (2) Účetní jednotka uvede a vysvětlí každou významnou událost, která se stane mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky v souladu s §19 odst. 5 zákona. Jedná se o události, které představují neobvyklé změny ve stavu aktiv a závazků v okamžiku sestavení účetní závěrky oproti stavu k rozvahovému dni a jejichž neuvedení v příloze by mohlo ovlivnit možnosti uživatelů rozvahy a výkazu zisku a ztráty analyzovat výkazy a provádět na jejich základě hodnocení a příslušná rozhodnutí, např. prodej podniku nebo jeho části, poškození majetku z důvodu živelní pohromy. Informace o těchto událostech obvykle zahrnují popis události a odhad finančních účinků, popř. zdůvodnění nemožnosti provedení odhadu. (3) Účetní jednotka uvede v příloze v souladu s principem významnosti zejména tyto informace: 3.1. Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých věcí a soborů movitých věcí s ohledem na charakter a předmět činnosti a obvyklé požadavky uživatelů informací z přílohy, s odděleným uvedením pořizovací ceny (účet 022) a oprávek k tomuto majetku (účet 082) například takto: - stroje, přístroje a zařízení, - dopravní prostředky, - inventář. b) Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku s odděleným uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku. c) Nájemce, který pořizuje dlouhodobý hmotný majetek formou finančního leasingu, uvede v příloze v úhrnné výši: 1. součet splátek nájemného za celou dobu předpokládaného trvání leasingu, 2. skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního leasingu ke konci rozvahového dne, 3. rozpis částky budoucích plateb z titulu finančního leasingu (bod 1. mínus bod 2.) podle faktické doby splatnosti např. takto: - splatné do jednoho roku, - splatné po jednom roce. Výše uvedené informace o finančním leasingu je možno vykázat odděleně podle jednotlivých skupin dlouhodobého majetku. Plátci daně z přidané hodnoty vykazují uvedené údaje bez daně z přidané hodnoty, pokud tuto daň uplatňují v rámci nároku na odpočet DPH u přijatých zdanitelných plnění. d) Účetní jednotka podá přehled o nejdůležitějších titulech pro přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin (tříd), přičemž přehled musí doložit stav dlouhodobého majetku k počátku a ke konci účetního období v pořizovacích a zůstatkových hodnotách v návaznosti na rozvahu. Za přírůstky se považuje zejména pořízení dlouhodobého majetku nákupem a vlastní činností. Za úbytky se považují zejména odpisy podle odpisového plánu a vyřazení z důvodů likvidace, prodeje, vkladů. e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze, např. nehmotný a hmotný majetek neúčtovaný na účtech účtové skupiny 01 nebo 02; pro tento účel je možno uvedený majetek ocenit pořizovacími cenami, vlastními náklady nebo reprodukčními pořizovacími cenami. f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. u nemovitostí věcným břemenem, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění. g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví. h) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí podle jednotlivých druhů cenných papírů a emitentů a přehled o finančních výnosech plynoucích z vlastnictví těchto cenných papírů a účastí. 3.2. Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti, např. 180 dnů po lhůtě splatnosti; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů. b) Pohledávky k podnikům ve skupině. c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, např. ručením jiného subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jejího nesplacení. 3.3. Vlastní kapitál a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období, tj. rozpis případů, které měly vliv na zvýšení či snížení jednotlivých položek vlastního kapitálu, zejména z titulu zvýšení nebo snížení základního kapitálu, případně emisního ažia, výplata dividend, nerealizované zisky a ztráty účtované na účtu 414 z titulu oceňovacích rozdílů a přecenění majetku a závazků, pohyby mezi fondy, nerozděleným ziskem minulých let, resp. neuhrazenou ztrátou minulých let a výsledkem hospodaření minulého účetního období. U přeměn společností u zanikající společnosti výši účtu 418 a u nástupnické společnosti použití tohoto účtu v rámci vlastního kapitálu. Tento popis je účetní jednotka povinna uvést v případě, že nebude sestavovat přehled o změnách vlastního kapitálu podle čl. VI. b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty, předcházejícího účetního období, event. návrh na rozdělení zisku běžného účetního období. c) Základní kapitál ca) akciové společnosti uvedou počet a druh akcií s uvedením jejich jmenovité hodnoty, nesplacenou část vkladu a lhůty jeho splatnosti; akciové společnosti, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné, uvedou informace o počtu a hodnotě vydaných dluhopisů s právem výměny za akcie, cb) společnosti s ručením omezeným uvedou podíly, jejich výši podle jednotlivých společníků a nesplacenou část vkladů a lhůty jejich splatnosti, cc) družstvo uvede odděleně výši členských vkladů zapsaných do obchodního rejstříku a členské klady nezapsané do obchodního rejstříku; dále se uvede počet členů družstva ke konci rozvahového dne. 3.4. Závazky a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti, např. 180 dnů po lhůtě splatnosti; údaje se čerpají z příslušných analytických účtů. b) Závazky k podnikům ve skupině. c) Závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ jeho nesplacení. d) Závazky (nepeněžní i peněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru nebo směnečného práva, pokud nebyly proúčtovány ve formě účetních rezerv. Účetní jednotka uvede také další významné potencionální ztráty, na které nebyla vytvořena v účetnictví rezerva, jejichž realizace závisí na uskutečnění jedné či více nejistých budoucích událostí, např. nejistý výsledek soudních sporů. Obvykle se v příloze uvede popis nejisté skutečnosti a faktory, které mohou ovlivnit vznik ztráty a její výši, a odhad finančního účinku, pokud nejisté skutečnosti nastanou, popř. zdůvodnění nemožnosti provedení tohoto odhadu. 3.5. Jednotlivě zákonné a ostatní (účetní) rezervy odděleně za jejich tvorbu a čerpání s uvedením počátečního stavu příslušné rezervy na začátku účetního období. Odděleně bude uvedena rezerva na daň z příjmů a důvody jejího účtování. 3.6. Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností podniku v členění na tuzemsko a zahraničí. 3.7. Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj. 3.8. Údaje o přeměnách a) struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik, b) fond z přecenění ? účet 418, který vznikl v důsledku přeměny, c) další významné údaje ve vztahu k přeměnám společností ? např. rozhodnutí účetní jednotky podle odst. 1 čl. XX.Úvodních ustanovení podnikatelů, u nástupnické účetní jednotky použití zůstatku účtu 418. Čl.V. Přehled o peněžních tocích (cash flow) (1) Přehled o peněžních tocích podává informaci o peněžních tocích v průběhu účetního období v členění na provozní, investiční a finanční činnost. (2) Peněžními toky se rozumí přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. (3) Za peněžní prostředky se považují peníze v hotovosti včetně cenin (účtová skupina 21), peněžní prostředky na účtu včetně přečerpání běžného účtu (účtová skupina 22) a peníze na cestě (účet 261). (4) Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty se považují např. dlouhodobé peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. (5) Převody v rámci jednotlivých položek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů se promítají do přehledu peněžních prostředků. (6) Účetní jednotka uvede v příloze buď položky zahrnované do peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů nebo uplatňovanou zásadu přijatou pro určování obsahu peněžních prostředků a penežních ekvivalentů. Změna uplatňované zásady oproti předchozímu účetnímu období včetně pravděpodobných účinků se uvádí v příloze. (7) Provozní činností se rozumí základní výdělečné činnosti podniku a ostatní činnosti podniku, které nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnosti. Investiční činností se rozumí pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu prodeje, event. činnost související s poskytováním úvěrů, půjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost. Finanční činnosti jsou zobrazovány takovými účetní případy, které mají za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a dlouhodobých, popř. i krátkodobých závazků. (8) Účetní jednotka může vykazovat peněžní toky z provozní činnosti: a) přímou metodou, u které se vykáží vhodně zvolené a uspořádané skupiny peněžních příjmů a výdajů, např. v návaznosti na členění ve výkazu zisku a ztráty, b) nepřímou metodou, u které je výsledek hospodaření účetní jednotky upraven zejména o: - nepeněžní operace, - neuhrazené náklady a výnosy minulých či budoucích účetních období, např. prostřednictvím změn stavu položek pracovního kapitálu, - položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností. (9) Účetní jednotka vykáže v přehledu o peněžních tocích hlavní skupiny příjmů a výdajů (peněžních toků), které vznikají z investiční a finanční činnosti. (10) Za nepeněžní transakce v provozní činnosti se považují transakce, které ovlivňují výsledek hospodaření, avšak nemají přímý vliv na přírůstek či úbytek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. Nepeněžní transakce zahrnují zejména odpisy, tvorbu a čerpání rezerv, opravných položek a další. Nepeněžní transakce v investiční a finanční činnosti se vylučují z přehledu o peněžních tocích. (11) Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o peněžních tocích nekompenzované. Případné výjimky z tohoto ustanovení účetní jednotka uvede v příloze. (12) Peněžní toky spojené s transakcemi, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření, peněžní toky spojené s inkasem a vyplacením úroků a dividend, resp. podílů na zisku a platby daně z příjmů se uvádějí v přehledů peněžních toků v samostatných položkách. Příjmy a výdaje související s mimořádnými účetními transakcemi a platby daně z příjmů se přiřadí v rámci praktických možností k provozní, investiční nebo finanční činnosti. V opačném případě se uvedou v provozní činnosti. Peněžní toky související s přijatými a vyplacenými úroky, s výjimkou kapitalizovaných úroků, a s přijatými dividendami, resp. podíly na zisku se zahrnou do provozní činnosti. Peněžní toky související s přijatými úroky a přijatými dividendami resp. podíly na zisku mohou být alternativně vykazovány v rámci investiční činnosti a peněžní toky související s vyplacenými úroky s výjimkou kapitalizovaných mohou být alternativně zahrnuty do finanční činnosti. Peněžení toky související s vyplacenými kapitalizovanými úroky se zahrnují do investiční činnosti a vykazují se v rámci této činnosti jako samostatná položka nebo jako informace v příloze. Vyplacené dividendy, resp. Podíly na zisku se zahrnou do finanční činnosti. V případech, ve kterých účetní jednotka pouze přerozděluje mezi akcionáře, resp. společníky přijaté dividendy, resp. podíly na zisku, je vhodné uvádět tyto platby v rámci provozní činnosti. (13) Volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů je při respektování výše uvedených ustanovení v pravomoci vykazující účetní jednotky. (14) Účetní jednotka uvede v příloze každou změnu v modelu, konstrukci a obsahové náplni ukazatelů přehledu o peněžních tocích oproti předcházejícímu účetnímu období, zejména změnu zásad při určování součástí peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů. (15) Účetní jednotka prokáže soulad mezi částkami peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v přehledu o peněžních tocích a mezi odpovídajícími položkami vykazovanými v rozvaze. (16) Účetní jednotka může zvolit podrobné členění položek přehledu o peněžních tocích nebo k syntetickým položkám, u kterých je to vhodné, uvede vysvětlivky. (17) Přehled o peněžních tocích nepřímou metodou s vysvětlivkami Příklad možného řešení přehledu o peněžních tocích (cash flow) P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním (do ukazatele nejsou zahrnuty účty 591 až 596) 1) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv 2) (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku 3) (+/-) A.1.2. Změna stavu opravných položek, 4) rezerv A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů "-", do nákladů "+") A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků, a vyúčtované výnosové úroky (-) A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 5) A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a ekvivalentů A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) A.4. Přijaté úroky (+) A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-) A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimořádné činnosti. A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) lze postupovat odlišně v souladu s odstavcem 12.) A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 6) B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností C.1. Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků 7), které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+) C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u komanditních společností (-) C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů ne konci období 8) Poznámky ? vysvětlivky: 1) Jedná se o nákladové položky splatné a odložené daně z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů a převod podílu společníkům veřejných obchodních společností a komplementářům komanditních společností. 2) Tato položka obsahuje pravidelné odpisy dlouhodobého majetku podle odpisového plánu účetní jednotky. Dále se do tohoto údaje zahrnou také zůstatkové ceny, popř. pořizovací ceny fyzicky likvidovaných nebo darovaných stálých aktiv, kromě případů prodeje stálých aktiv. Údaj se vykáže se znaménkem "+". 3) Odpis aktivní opravné položky k nabytému majetku se čerpá z účtu 557 a vykáže se se znaménkem "+". Odpis pasivní opravné položky k nabytému majetku se čerpá z účtu 657 a vykáže se se znaménkem "-". 4) Změna stavu opravných položek se vypočítá jako souhrnný rozdíl mezi konečným stavem opravných položek k majetkovým účtům a stavem těchto položek na počátku vykazovaného účetního období. Přírůstek se označí znaménkem "+", úbytek znaménkem "-". 5) Při výpočtu změny stavu položek pracovního kapitálu v oddílu A.2. se vychází z brutto stavů uvedených v rozvaze. Účetní jednotka si pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích nepřímou metodou vymezí pohledávky a závazky, které se vztahují k provozní činnosti. 6) Pro účely tohoto přehledu může účetní jednotka zjistit výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku buď a) brutto způsobem, tzn. přírůstek (nabytí) dlouhodobého majetku se upraví o změnu závazků a poskytnuté zálohy souvisejících s pořízením dlouhodobého majetku, nebo b) netto způsobem, u kterého se vykáží skutečné výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku. Brutto způsob Za nabytí stálých aktiv se považuje zejména a) nákup, b) vytvoření vlastní činností, c) poskytnutí půjček a úvěrů charakteru finančních investic a půjček a úvěrů k podnikům ve skupině a spřízněným osobám. Do nabytí stálých aktiv se nezahrnuje zvýšení, resp. snížení jejich ocenění, které se účtuje souvztažným zápisem na účet 414. Údaje se čerpají z obratů strany Má dáti účtů 041, 042, 043, 051, 052, 053 event. Účtů účtových skupin 01, 02, 03 a účtu účtové skupiny 06 (příslušná částka se vykáže se znaménkem "-"). (7) K dlouhodobým, event. krátkodobým závazkům patří zejména závazky z titulu půjček úvěrů, finanč. leasingu vč. úvěrů a půjček k podnikům ve skupině a k ostatním spřízněným osobám s výjimkou závazků z pořízení dlouhodobého majetku. Spřízněnou osobou ve vztahu k vykazující účetní jednotce se pro účely tohoto opatření rozumí: a) podniky, které společně s vykazující účetní jednotkou tvoří skupinu podniků, b) společníci a akcionáři, event. osoby blízké těmto společníkům a akcionářům, kteří přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný nebo rozhodující vliv u vykazující účetní jednotky, c) členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů a osoby blízké těmto osobám, d) podniky, ve kterých osoby uvedené v písm. b) a c) tohoto odstavce mají podstatný nebo rozhodující vliv, e) podniky, které mají společného člena vrcholového řízení s vykazujícím podnikem. (8) Výpočet ukazatelů přehledu peněžních toků: A.* = Z+A.1. A.1. = A.1.1. až A.1.6 A.** = A.* + A.2. A.2. = A.2.1 až A.2.4. A.*** = A.**+A.3.+A.4.+A.5.+A.6.+A.7. B.*** = B.1.+B.2.+B.3. C.*** =C.1.+C.2. C.2. = C.2.1. až C.2.6 F = A.***+B.***+C.*** R = P+F Čl. VI Přehled o změnách vlastního kapitálu (1) Přehled o změnách vlastního kapitálu podává informace o zvýšení či snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Sestavuje se za běžné a minulé účetní období. (2) Významné položky zvýšení či snížení u jednotlivých složek vlastního kapitálu účetní jednotky okomentují v příloze, popřípadě rozšíří daný přehled o další položky. Účetní jednotky vyčíslí vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých bylo čerpáno. (3) Příklad možného řešení přehledu o změnách vlastního kapitálu. A. Základní kapitál zapsaný v obchodím rejstříku (účet 411) 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek B. Základní kapitál nezapsaný (účet 419) 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek C. A.+/-B. se zohledněním účtu 252 1. počáteční zůstatek A. +/- B. 2. počáteční zůstatek vlastních akcií a vlastních obchodních podílů 3. změna stavu účtu 252 4. konečný zůstatek účtu 252 5. konečný zůstatek A.+/-B. D. Emisní ážio 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek E. Rezervní fondy 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek F. Ostatní fondy ze zisku 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek G. Kapitálové fondy 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek I. Zisk účetních období (účet 428 + zůstatek na straně MD účtu 431) 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek J. Ztráta účetních období (účet 429 + zůstatek na straně D účtu 431) 1. počáteční zůstatek 2. zvýšení 3. snížení 4. konečný zůstatek K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď